Product infomation : Dessert
Vietnamese desserts
Khoai Môn  -   Taro
Chuối  -  Banana
Bà Ba  -  Ba Ba
Bột Báng  - Tapioca
Đậu Ván  -  White Bean
Thưng  -  Cobination
Táo Xọn  -  Grean Bean
Đậu Trắng  -  Black  Eye Bean
Trôi Nước  -  Round Green Bean
Bánh xếp  -  Half Moon Grean Bean
 
Other Product List